خالی می شوم از حسِ دوگانگی ابلهانه ای که وجودم را هر از گاهی فرا می گیرد . . .
یک خالی شدن از جنس ابدی !
حس می کنم روزگارم هم خالی می شود
از بغض و از نفرینهایی که شبانه روز نثارش می کنم . . . !
حصار محکم تنهایی هایم می شکند،خرد می شود و فرو می ریزید . . .
یک لبخند ! یک احساسِ عجیبِ دوست داشتن که در دل و جانم حس می کنم . . . خالی اَم می کند !
تنها وقتی تو را کنارم دارم ، 
تنها وقتی دستان ِ قدرتمند و مردانه ات را دارم . . .
وقتی تکیه گاهی دارم از جنسِ تو . . .
خالی می شوم از دلواپسی هایَم ... !
دیگر کودکانه پا بر زمین نمی کوبم و بهانه ات را نمیگیرم !
تنها وقتی آغوش گرمت را از آنِ خود می دانم ... !
خالی می شوم از سردی هایی که لرزه به اندامم می انداخت
از دلخوری ها ، از گوشه گیری ها خالی می شوم . .. 
نمی دانی چه حس شیرینی دارد 
وقتی خالی می شوم از همه چیــــــــــــــــز،
از همه کــــــــــــــــــَس . . .
وقتی وجودم،تنها از تو پـــــــــــــــــُر می شود ... !

+ نمی دانی چه حسی دارد ... !"سارا زیبایی"