نشر :لیوسا
صفحه:428
ملکه هیجان و اضطراب دوباره برگشته است ! 
آخرین رمان مری هیگینز کلارک یا به عبارتی سیامین رمان او به یکی از مهیجترین کارهای او تبدیل شده است. او در کتاب جدیدش به تازهترین نوع جرم و جنایت، یعنی جعل هویت افراد میپردازد . 
شاید تا به حال در این مورد نخوانده یا خودتان تجربه نکرده باشید که چقدر میتواند ترسناک باشد که فردی دیگر خودش را جای شما بزند و همه? حسابهای بانکی، کارتهای اعتباری و شخصیت شما را بدزدد 

در این رمان، زان مورلند، طراحی زیبا و با استعداد که از موقعیت کاری خیلی خوبی در منهتن برخوردار است، در اوج وحشت متوجه میشود که فردی نهتنها به حسابهای بانکی او دسترسی دارد بلکه قصد ویران کردن زندگی شخصی و حرفهای او را نیز دارد. این فرد خودش را درگیر جنایتی دیگر، از جملخ بچه ربایی و قتل نیز میکند و زان اتهام در پروندهی دزدیده شدن پسرش که دو سال پیش در سنترال پارک نیویورک ناپدید شده است، قلمداد میشود- واقعه ویرانکنندهای که او را بین امید و ناامیدی معلق نگه داشته است .