سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

دانلود و نقد کتاب

http://www.pcparsi.com/uploaded/pc436960e0edab3f00600fbf30ed4bc232_farapix_com_e39f3dc9efa85825b4c6788456ab4da3_soft_colors______by_addy_ack-d3xrg42.jpg

 

دیــــــــــــر گاهیـــــست که دیگر " دوستت دارم" ها

خود را محکم بر در و دیوار قلبم نمی کوبـــــــــــند . . . !

آرام ، بی صدا و بی اثـــــــــــــر بر دلم فرود می آیند

و همانطور بی صـــــــــدا هم آب می شوند و از بین می روند . . .

دیــــــــــــــرگاهیست این "دوستت دارم"ها را به رخ عقلم نمی کشـــــم ،

با این " دوستت دارم"ها دیگر به منطقم فخــــــــــــــــــر نمی فروشم !

"دوستت دارم"ها شاید یک درد ،

یک غم ،

یک پوزخند

و یا یک "هیچ" باشد بر دلِ من . . . !

هر چه که هست نمی دانم . . .

فقط می دانــــــــــم که دیگر " دوستت دارم"ها را هم

دوســــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــدارم . . . !

 

 

 

"سارا زیبایی"


نوشته شده در شنبه 92/3/4ساعت 9:7 صبح توسط سارا نظر تو چیه؟ ( ) |


Design By : Pichak