شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ امشب تمام آينه ها را صدا کنيد. . . گاه اجابت است رو به سوي خداکنيد. . . اي دوستان آبرودار در نزد حق، درنيمه شب قدرمرا هم دعا کنيد....
دعايت مي کنم روزي بفهمي با خدا، تنها به قدر يک رگ گردن و حتي کمتر از آن فاصله داري . . . و هنگامي که ابري ، آسمان را با زمين پيوند خواهد داد مپوشاني تنت را از نوازش هاي باراني . . . . دعايت مي کنم روزي بفهمي، گرچه دوري از خدا ، اما خدايت با تو نزديک است . . .
دعايت مي کنم روزي بفهمي اي مسافر رفتني هستي . . . ببندي کوله بارت را تو را در لحظه هاي روشن با او . . . دعايت مي کنم اي مهربان همراه . . . تو هم اي خوب من، گاهي دعايم کن . . . التماس دعا ...
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top